Σκοπός

Σκοπός

Σκοποί του Ελληνικού Δικτύου Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης:

Α) Η συνεισφορά στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας, βασικής και εφαρμοσμένης, αναφορικά με:

  1. τον τρόπο μετάδοσης της γνώσης και της πληροφορίας από απόσταση μέσω των ανοικτών ή/και των συμβατικών συστημάτων εκπαίδευσης,
  2. την προσέγγιση και εξέλιξη των τρόπων επικοινωνίας μεταξύ των φοιτητών – σπουδαστών και του ιδρύματος, που παρέχει τις σπουδές από απόσταση,
  3. την επικέντρωση σε νέους, αποτελεσματικούς και σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης αναφορικά με την παροχή σπουδών από απόσταση,
  4. τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας σε όλες τις δραστηριότητες της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
  5. τον καθορισμό προδιαγραφών και ποιοτικών κριτηρίων για τη διαδικασία σχεδιασμού, ανάπτυξης και εφαρμογής εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού οποιασδήποτε μορφής (έντυπης, ηλεκτρονικής, μαγνητικής κ.ά.), καθώς και την αξιολόγησή του

Β) Η ανάπτυξη και παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που μπορεί να προσφερθεί τόσο από τα συμβατικά όσο και από τα ανοικτά και εξ αποστάσεως συστήματα εκπαίδευσης.

Γ) Η υποστήριξη των καινοτόμων προσπαθειών εφαρμογής προγραμμάτων Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης εκπαιδευτικών φορέων κάθε βαθμίδας και επιπέδου.

Δ) Η συνεισφορά στην προώθηση της φιλοσοφίας της δια βίου και Ανοικτής Εκπαίδευσης, που μπορεί να εφαρμοστεί, ενίοτε, και στην περίπτωση των συμβατικών συστημάτων παροχής εκπαίδευσης από απόσταση.

Ε) Η παροχή συμβουλευτικού έργου στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που μπορούν να προσφερθούν με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

ΣΤ) Η δημιουργία προϋποθέσεων σύσφιξης σχέσεων και ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ φορέων που έχουν ενδιαφέρον για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Ελλάδα (εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, σχολεία, ινστιτούτα, ερευνητικά κέντρα, εργαστήρια, σχολές και πανεπιστημιακά τμήματα), όπως και ευρωπαϊκών και παγκόσμιων επιστημονικών και ακαδημαϊκών ενώσεων, δικτύων, συμβουλίων, που ασχολούνται ερευνητικά και εκπαιδευτικά με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο.

Ζ) Η υποστήριξη των Ελλήνων επιστημόνων που εργάζονται με τη μεθοδολογία της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ) Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας