Ταινίες Αnimation

 

 

 

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βλέπετε κάποιες από τις ταινίες του προγράμματος :

Ιn the links bellow you can watch two of the films of the screening program.

 

Ένα από τα εικονογραφημένα σενάρια που δημιουργήθηκε από τις Jimena Nunez, Daniela Machulekova and Alina Zhoduleva στο πλαίσιο ενός σπουδαστικού σχεδίου εργασίας με θέμα την Προσφυγική Κρίιση στο Τμήμα Γραφιστικής του ΤΕΙ Αθήνας έχει τον τίτλο: ΚΑΡΔΙΕΣ. Δείτε το στο σύνδεσμο : http://www.synthesisfest.com/refugee-crisis-storyboards.html
One of the storyboard created by Jimena Nunez, Daniela Machulekova and Alina Zhoduleva in the context of
a student animation project concerning the Refugee Crisis at the Graphic Design Department of TEI of Athens,  has the title: HEARTS  Watch it here : http://www.synthesisfest.com/refugee-crisis-storyboards.html

 

 

  • Η ζωή και το έργο του Γαλιλαίου. Μήνυμα από τα αστέρια Εκπαιδευτικό κόμικ http://www.synthesisfest.com/educational-comic.html
  • The life amd work of Galileo. Message from the stars  Educational comic http://www.synthesisfest.com/educational-comic.html

 

Όλα τα εικονογραφημένα σενάρια και τα φιλμ του σχεδίου εργασίας θα παρουσιασθούν στο 2ο ΣύνΘεσις Φ.Ε.Τ.Μ.Μ. και στο Επιστημονικό Συνέδριο ICODL 2017 στο πλαίσιο των Παράλληλων Kαλλιτεχνικών Eκδηλώσεων.
Υπευθυνοι Καθηγητές: Ε. Μούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Σ.Σιάκας, Επίκουρος Καθηγητής

​All the storyboards and the films of the project will be presented during the 2nd SynThesis E.S.F.F. and the Scientific Conference ICODL 2017 in the context of the artistic events section.
Project Supervisors: E.Mouri, Associate Professor
S.Siakas, Assistant Professor